Deklaracja dostępności strony internetowej – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie http://pow-rzeszow.org.pl/
Data publikacji strony internetowej: 24.03.2015
Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy),
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
Oświadczenie sporządzono: 28.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Jolanta Milewska, adres poczty elektronicznej sekretariat@pow.resman.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 26 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
im. dr. Henryka Hanasiewicza
tel. 17 748 26 20
fax 17 748 26 21
email: sekretariat@pow.resman.pl
ul. Unii Lubelskiej 4
35-016 Rzeszów

Jednostka Organizacyjna Miasta Rzeszowa Dostępność architektoniczna dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
Podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych Winda Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych Oznaczenia poziome /pionowe w  budynkach, na parkingach, (koperty)  Inne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza, 35-016 Rzeszów,    
ul. Unii Lubelskiej 4
nienienienienie
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz, 35-016 Rzeszów,  
ul. Unii Lubelskiej 4a
nienienienienie